NL UK
Privacyverklaring

U wordt verzocht de hiernavolgende privacyverklaring zorgvuldig door te lezen voordat u overgaat tot het verstrekken van persoonlijke gegevens.

1. Gegevens onderneming en website

The Question Factory is een activiteit van de besloten vennootschap The Question Factory B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 34291277, aanbieder van een online platform welke geregistreerde gebruikers in staat stelt vragen te plaatsen met betrekking tot de afgesproken technologieën, statussen te volgen en beheertaken uit te voeren. Tevens is de website bedoeld om rapportages te genereren en facturatie in te kunnen zien.


2. Wet Bescherming Persoonsgegevens

The Question Factory gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. The Question Factory houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen.


3. Klantgegevens

In het kader van de dienstverlening legt The Question Factory gebruikergegevens vast in een bestand. Tenzij anders aangegeven, worden uw gegevens niet verstrekt aan derden. Het is echter mogelijk dat The Question Factory gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. The Question Factory zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt. The Question Factory gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst en/of het verlenen van overige diensten.


4. Bezoekgegevens en cookies

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Daardoor kan The Question Factory de inrichting van de website optimaliseren. The Question Factory maakt bij het aanbieden van haar diensten tevens gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. The Question Factory maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.


5. Doel van gegevensverzameling en -verwerking

The Question Factory verzamelt en verwerkt gegevens om haar dienstverlening mogelijk te maken. Wanneer u zich aanmeldt voor diensten van The Question Factory worden waarheidsgetrouwe persoonsgegevens van u verwacht. The Question Factory zal die gegevens uitsluitend gebruiken voor het betreffende doel (waaronder begrepen de bedrijfsvoering van The Question Factory, de communicatie rond de activiteit, het uitvoeren van de activiteit, facturering en financiële verantwoording, wettelijke bewaarplicht en dergelijke). Wanneer u berichten plaatst op een openbaar gedeelte van The Question Factory en daarbij uw gegevens openbaar maakt, is dit uw eigen verantwoordelijkheid.


6. Links met andere websites

Als u een externe link volgt waarmee u de website verlaat en op een andere website terechtkomt, dient u te beseffen dat The Question Factory geen controle en invloed meer heeft over de inhoud van die andere website. The Question Factory aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud, tenzij The Question Factory er daadwerkelijk van op de hoogte was dat de inhoud van die andere website onrechtmatig was. In zulke gevallen zal The Question Factory die link onderzoeken en indien nodig blokkeren. De voorwaarden en privacyverklaringen van dergelijke gelinkte websites kunnen afwijken van de voorwaarden en de privacyverklaring die voor de website van The Question Factory geldt. The Question Factory raadt u aan ook deze te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen.


7. Beveiliging gegevens

The Question Factory respecteert de privacy van iedere geregistreerde gebruiker en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van The Question Factory. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van The Question Factory, voor zover dat in hun functie noodzakelijk is. The Question Factory spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. The Question Factory is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via onrechtmatige programma’s of bestanden verspreide virussen of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan The Question Factory.


8. Algemene Voorwaarden

The Question Factory hanteert Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met The Question Factory evenals het gebruik van/bezoek aan de website. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden via de link op de website.


9. Toepasselijk Recht

Op deze website en privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit, of in verband met, deze privacyverklaring zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de privacyverklaring discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Als u nog vragen heeft over het privacybeleid van The Question Factory, neemt u dan contact op met het op de website vermelde contactadres.


10. Misbruik

Wanneer er, naar het oordeel van The Question Factory, sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van de faciliteiten van de website, dan kan The Question Factory bepaalde ip-nummers, gebruikers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, is The Question Factory gerechtigd de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking te stellen. Bij misbruik kan The Question Factory pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in een gerechtelijke procedure te kunnen aanspreken.The Question Factory behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de website voor een update.