NL UK
Disclaimer

Acceptatie

Door gebruik van de website, accepteert u deze Disclaimer. Indien u de inhoud van deze Disclaimer niet accepteert, wordt u vriendelijk verzocht de website direct te verlaten.

Identiteit

Deze website is eigendom van The Question Factory, handelsnaam van de besloten vennootschap The Question Factory BV, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 34291277.

Geen aansprakelijkheid

The Question Factory betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen, redigeren en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. Aan de op de website verstrekte informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. The Question Factory aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de, via de website, ter beschikking gestelde informatie. U als afnemer van de informatie bent verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Derden

Uitsluitend ter informatie kan de website hyperlinks bevatten naar websites die door derden worden aangeboden en bijgehouden, en waarover The Question Factory geen controle heeft. The Question Factory draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere websites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik daarvan verbonden zijn. Het vertonen van hyperlinks betekent ook niet dat er een samenwerking bestaat tussen The Question Factory en de beheerders van die websites.

Mails

The Question Factory garandeert niet dat gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en/of verwerkt. Tevens aanvaardt The Question Factory geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Algemene Voorwaarden

The Question Factory hanteert Algemene Voorwaarden voor zijn bedrijfsactiviteiten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met The Question Factory, evenals het gebruik/bezoek van/aan de website. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden middels de link op de website.

Toepasselijk recht

Op deze website en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Intellectuele eigendom

The Question Factory, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de website staat. Daaronder vallen ondermeer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de website. De website en alles wat daarop staat mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de website overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Question Factory.

Wijzigingen

The Question Factory mag de informatie op de website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. The Question Factory raadt u dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de website is gewijzigd.